46 Numara Erkek Ayakkabı

1864'te İstanbul'a Rus Büyükelçisi olarak gönderilen Kont Ignatiyev koyu bir Rus milliyetçisi ve aşırı bir Panslavisttir. Rus elçiliğini Panslavizm'in propaganda ve casusluk merkezi haline getirmiştir. Ignatiyev, "Osmanlı İmparatorluğu'nun pek yakında yıkılması mukadderdir." diyor ve mirasa Rusya adına el koyma hazırlıklan yapıyordu. 1856'da Boğdan ve Eflâk eyaletleri birleştirilmiş ve bir "Romanya Krallığı" tesis edilmişti, daha önce  1821'de Sırbistan ve 1830'da Yunanistan devletleri kurulmuştu. Ahalisi Ortodoks olan bu üç devletin Rusya'nın dostu  olmalan ve gelecekte Rus emellerine hizmet etmeleri tabiî idi. 1866 Girit İsyanı, Osmanlı Devleti'nin zaaflannı ortaya  koymuştu. Slavcılar  Balkanlardaki Hıristiyan halkın Türklere  karşı toptan ayaklanmalan için zamanın geldiği inanmaktaydılar. Ignatiyev'in gayretleriyle Hersek ve Bulgaristan isyanları  başladı. Karadağlılar ve Sırplar 2 Temmuz 1876'da Osmanlı  İmparatorluğuna harp ilân ettiler. Lehistan hariç bütün Slav memleketlerinde Türk düşmanlığı  kaynıyordu. "Slavlara Yardım Cemiyeti" Türk idaresindeki  Slav kardeşleri kurtarmak için gönüllü yazmaya başladı. Türklere karşı savaşan Karadağ ve Sırp kuvvetlerinin başkomutanlığına  Çevnyayev getirildi. Bu Rus generali, vaktiyle Türkistan  Türkleri ile savaşmış ve çok Türk kanı akıtmıştı. Bu tâyin, Rus hükümetinin Panslavist siyaseti benimsediğinin açıkça delilidir.  Nitekim "Slav Komitesi"nin ısrarlı telkinleri ile 1877 yılında  Çarlık Bâb-ı Âli'ye harp ilân etti. Rus ordulan hızla ilerledi. 1878 Ayestefanos ve ardından 1878 Berlin Kongresi ile  Balkan Slavlan istiklâllerine kavuşmuş oldular. Ancak Rusya İstanbul'u ve Boğazlan ele geçiremedi. Rus Panslavistleri neticeden   emnun değillerdi