50 Numara Erkek Ayakkabı

50 Numara Erkek Ayakkabı

50 numaralı erkek ayakkabılar özel sipariş olarak üretilmekle birlikte bazı modeller elimizde bulunmaktadır. Elimizde bulunan modelleri öğrenmek  yada sorularınız için aşağıdaki  formu doldurunuz.

Bilgi - istek formu :
Sorularınız ve ayak numaranıza uygun modelleri size göndermemiz
için aşağıdaki formu doldurunuz. Gün içinde size dönelim.

 

 

Bizi  Facebook ta BEGEN in,
Yeni modellerimizi ilk siz görün,

Fransız Ihtilâli'nin ve Napolyon savaşlarının ortaya çıkardığı siyasi problemlerin tesiri ile doğu ve merkezî Avrupa aydınlarının zihinlerinde doğan, milliyetçi unsurların emperyalist ve milletler üstü temayüllerle karışmasının meydana getirdiği bir harekettir. Arndt ve Fichte'nin temsil ettiği Alman romantizmi ve mukayeseli Alman dil birliği hareketi, zihinler üzerinde çok büyük bir tesir icra etmişti. Panslavizm, dinî, tarihî, siyasi aynlıklara rağmen bazı halklann arasında yakınlıklar bulunduğu ve bunun da dil irtibatı olduğu iddiasıyla mevcut teorilere el attı. Bu iddia, Johann Gottfried Herder'in, ana dilin ferdin ahlâkî, zihnî hayatını da tayin edici hâkim bir faktör olarak ele alınması yolundaki düşüncesi ile birleşiyordu. Fakat Herder, ana dilin, bütün medeniyetin kaynağı olduğu  olundaki tezinin kabulünden tatmin olmuyordu. Onun için Slav şuurunun uyandırılması çok daha önemli bir ağırlık taşıyordu. "İnsanlık Tarihinin Felsefî Temelleri" adlı eserinin altıncı cildinin dördüncü bölümünde Slaylara şu hissi vermeye gayret ediyordu: "Slavlar, yüksek ahlâkî değerlerle birleşmişlerdir ve bu birleşme, onları geleceğin Avrupa'sında efendi yapacak olan ortak ve zafer dolu kadere götürecektir."  O, Rousseau'nun takipçisi denilmeye lâyık bir fikrî benzerlikle, az gelişmiş Slav köylüleri, Lâtin ve Germenlerle karşılaştırır! Bunlar öyle bir haldedir ki; medenî seviyeleri onlann "Tabiat içinde olduklan" gibi yaşamalarına imkân tanımaz ve bu gerçeği örüp gayrete gelmeyen Slav köylüler için yakın bir gelecekte  yıkım mukadderdir. Savaşçı ve aristokrat gelenekleriyle gururlu Germenler Şariman devrinden beri Slavlan ezdiler, aşağıladılar. lavlann demokratik ve basit teşkilât yapılan ve sulhçu  tutumlan, güzel sanatlara yönelmelerine sebep oldu. Şiir ve  müzik konusunda çalışmayı savaşa tercih ettiler. Herder XIX. asnn Slavlara layık olduklan üstünlüğü vereceğine ve refâhlannı  rttıracağına inanıyordu. O, Slav folkloruna hayranlık duyuyordu.  ununla ilgili olarak bulduklannı topladı. Bazı Slav münevverlerine  esaret vererek ana dillerini geliştirmelerini, Almanca yahut Fransızca öğreneceğim diye bu dili terk etmemelerini telkin etti. Bu büyük Alman yazannın sözleri, Slavlann sık sık ıstırabını duyduklan kendi varlıklanyla ilgili yaralann  zerinde bomba  esiri yaptı ve coşkun bir ilgi ile karşılandı.  lav medeniyetleri Avrupa'nın gözünde geri medeniyetler idi.  imdi ise Goethe'nin otoritesi altında hayranlıkların konusu  luyordu.