52 Numara Erkek Ayakkabı

Ancak XIX. asnn başlannda Herder'in görüşleri Slavlara yayılmaya başladı. O, milliyetin ve ana dilin belli bir devirde Bohemyalılara, Slovenlere ve Hırvatlara vereceği haklan tarif ediyordu. Onlara asla şüpheye düşmemelerini, gelecekte Slavlann belli bir özerkliğe kavuşacaklannı ve tarihî rollerini ifâ edeceklerini  elkin ediyordu. Herder onlara şöyle diyordu: "Herhangi bir halk, bilhassa medeniyetin himayesinde kalmış bir  alk için, hayatın genişliği içerisinde kalbin ve ruhun temsilcisi  nançlanndan, saygıya lâyık mânevi  irasından, atalannın dilinden daha değerli bir nesneye sahip olmak düşünülemez. Bir  alkı dilinden mahrum etmek, onu çocuklarına vereceği, bırakacağı  lümsüz servetlerden  ahrum etmek demektir". Herder'in  izdiği bu Slav hayatı ve karakteri, tarihî realitelerden  ok, onun felsefî inançlanndan ilham alıyordu ve Rus, Polonya,  ek ve Hırvat düşüncesi  zerinde derin bir tesir icra etti.  arihçiler, bu metafizik telâkkilere tarihten çıkanlmış haklılık  erekçeleri sağlamak istediler ve politika adamlan da bu "keşiflere"    met ederek bunlan   undular ve haklılık iddialarına  delil olarak kullandılar. Böylece şüphesiz olan dil yakınlıkları,   eticede kaynakta birlik hipotezine götürüldü ve net olmayan,  ulanık bir  avrama ulaşıldı. "Volksgeist Slave" hatta Napolyon'a  arşı kurtuluş savaşında, siyasi ve sosyal Alman düşüncesi     ın tesiri altında kaldı ve Slav düşüncesi Alman aleyhtan   avrına rağmen ve kaynağının Slav olduğu iddiasıyla, daha çok  lmanlardan taraftar buldu.  lman ilim adamları, Slavlann dil tarihlerinin temellerini kurdular. Gerhard F. MüUer  1705-1786) ve Augusi L. Schlözer   735-1809) kendilerini Rusya'nın incelenmesine vakfettiler.   üller, Rusya'da yaşadı. Schlörer birkaç yıl gaybubetten  onra Göttingen'e geri geldi  e fevkalâde parlak bir şekilde gazetecilik mesleğini ifâ etti. O, geri döndüğü zaman I. Alexandre  na asalet unvanı tevcih etti. Tıpkı Herder gibi o da Slavlara  şırı sempati  uyuyor ve üstelik Almanları da methetmiyordu. nun "Allgemeine Nordische Geschichte" (Kuzeyin Genel Tarihi)   alle (1771) adlı eseri şöyle başlıyordu: "Bu büyük, meşhur,  ski, muktedir, kuzeye genişçe yayılmış halk (Völkerstamm)  akkında çok az şey bilinmektedir". Otuz yıl sonra, St. Nestor, Rus tarihi ile ilgili okul kitaplannm birinci baskısında: "Russische Annalen'in ihrer Slavonischen Ursprache verglichen ereinight und erklart, Göttingen, 1802, 1809" şöyle yazıyordu: "Hiç bir halk Slav halkı gibi yükselen ve dili,   ütün dillerden  aha geniş bir coğrafyaya yayılmış bir halk olmadı. Adriyatik  zerindeki Raguza'dan Baltık Denizi'ne kadar. Kuzey Denizi'nden  amçatka'ya kadar her yerde Slav  alklan görülür". Johann     Adelung (1732-1806) ve Jakop Grimm, gramer profesörü idiler ve Slav dillerinin kelime yapılannı incelemişlerdi. Kari Gottlieb Anton (1751-1818) Slav folklorunun ve antik değerlerinin